Nytt projekt: Termisk förgasning av slam – en utvärdering av existerande teknik

I sökandet efter en bra metod att ta hand om det slam som bildas på kommunala avloppsreningsverk har intresset för förgasning av slam ökat under senare år och en förstudie som ska utvärdera om termisk förgasning och/eller kall plasma är alternativa tekniker för hantering av slam har påbörjats inom VA-teknik Södra. Frågan är om tekniken är mogen och hur effektiv den är och hur resurserna i slammet kan utnyttjas. Teknikerna jämförs med förbränning och pyrolys som är andra alternativ. Anders Arkell kommer att utföra projektet i samarbete med Jes la Cour Jansen. Läs mer om projektet här.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.