Transportmodellering av mikroplaster i vägavrinning

Doktorand Elly Gaggini, Chalmers. Trafik och vägdagvatten tros vara betydande källor till mikroplaster i den marina miljön, men det finns stor okunskap kring förekomst och spridning av mikroplaster från vägavrinning och i dagvattensystem. Provtagning och analys av prover är dyrt och kostsamt. Dessutom saknas ännu standardiserade metoder för analys av mikroplaster. Numeriska modeller kan klargöra hur vägrelaterade mikroplaster sprids från väg till recipient via dagvattensystemet. Elly Gagginis forskning syftar till att öka kunskapen om mikroplasters förekomst och spridning via dagvattensystemet, samt ge förståelse för de drivande transportprocesserna och hur dessa påverkas av partiklarnas egenskaper. Inom arbetet identifieras processerna som styr partiklarnas öde i vägavrinning, dagvattensystem och recipienter och mikroplasternas egenskaper karakteriseras. Transportmodeller som beskriver mikroplasternas spridning kommer att undersökas, bland annat genom flerfas CFD modellering där mikroplasternas transport och uppehållstid i delar av dagvattensystemet analyseras i detalj. Utöver att ge kunskap om mikroplasternas förekomst, kan modellering även peka på vilka åtgärder som är effektiva och var i dagvattensystemet de bör implementeras för att minska föroreningen.

Doktorand: Elly Lucia Gaggini
Startdatum: Oktober 2020
Tid för licentiatexamen: Februari 2023
Tid för disputation: September 2025
Handledare: Ekaterina Sokolova
Biträdande handledare: Mia Bondelind, Yvonne Andersson-Sköld
Universitet: Chalmers Tekniska Högskola
Anställningsplats: Chalmers Tekniska Högskola
Adress: Sven Hultins gata 6 412 58 Göteborg
Telefon: +46(0)31 772 14 41

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.