Klimatanpassning av urbana dagvattensystem

Sara Roth är ny industridoktorand inom Mistra InfraMaint, tillsammans med Sweden Water Research och NSVA via Lunds universitet. Hennes doktorandprojekt Klimatanpassning av urbana dagvattensystem syftar till att synliggöra problematiken, och hjälpa kommunerna till ett klimatanpassat ledningsnät.
– Mitt doktorandprojekt strävar efter att undersöka hur vi kan ändra dagens deterministiska planeringspraxis till en ny metodik, som är mer anpassad efter ett samhälle i förändring. Som forskare har vi möjlighet att arbeta med frågan utanför ett specifikt projekt i staden, vilket ger oss större möjligheter att undersöka problemet från många olika vinklar för att försöka hitta en optimal lösning.

Samhällsekonomiskt perspektiv viktigt
När behovet av åtgärder och anpassningar ökar, är det också viktigt att dessa väljs ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Därför kommer projektet att arbeta tillsammans med RISE, som har ett pågående projekt där man tar fram en metod för att göra kostnadsnyttoanalyser på olika klimatanpassningsåtgärder.
– Detta är en mycket viktig aspekt. Med ökade kostnader för klimatanpassningsarbetet behöver de tillgängliga resurserna användas där vi faktiskt vet att de gör nytta. Men att använda resurser effektiv innebär inte endast kostnadsnyttoanalyser, det behövs även en mer långsiktig planeringshorisont. Och det redan konstaterade underhållsbehovet behöver förstås utföras.

Metodik för kuststäder
Målet med projektet är att utveckla en metodik för hur kuststäder kan arbeta med klimatanpassning på flera olika områden samtidigt, och även få in både ett samhällsekonomiskt perspektiv och tidsperspektiv.
– Då kan åtgärder, och därmed utgifter, komma först när det finns en tillräckligt stor risk, säger Sara Roth.
För att metodiken ska vara förankrad i hur man arbetar i dag, så kommer den att testas på två olika pilotområden inom NSVA:s verksamhetsområde; ett kustnära avrinningsområde i Helsingborg och ett i Landskrona.
– Inom projektet hoppas vi att den framtagna metoden ska effektivisera politiska diskussioner och skapa ett bättre underlag för beslutsfattare.

Doktorand: Sara Roth
Startdatum: 2022
Handledare: Salar Haghighatafshar, LTH
Biträdande handledare: Sofia Dahl, NSVA
Universitet: LTH
Anställningsplats: Sweden Water Research/NSVA/LTH
Adress: Naturvetarvägen 14, Lund

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.