Biologisk avskiljning och återvinning av fosfor – optimering av design och drift utifrån ett helhetsperspektiv

Moderna avloppsreningsverk ska rena bort föroreningar på ett säkert, energi- och miljömässigt effektivt sätt samtidigt som resurser i avloppsvattnet bör tas om hand i största möjliga utsträckning. När nya reningsverk byggs måste avvägningar göras mellan dessa ibland motstridiga mål. Fosfor är ett grundämne som är speciellt viktigt att återvinna ur avloppsströmmen då det är essentiellt för all tillväxt samtidigt som den lättåtkomliga fosforn är en ändlig resurs globalt sett. Biologisk fosforavskiljning möjliggör uttag av fosfor i en från föroreningar ren fraktion, s k struvit, men en förutsättning för att den ska fungera är att svårnedbrytbart organiskt material i inkommande avloppsvatten omvandlas till lättnedbrytbart kol genom s k hydrolys. Eventuellt behövs också kompletterande fosforavskiljning genom polering med kemisk fällning och effektiv partikelavskiljning för att uppfylla nuvarande och kommande stränga krav på låga fosfornivåer i utgående vatten.

Samspelet mellan olika delprocesser på avloppsreningsverk såsom biologisk och kemisk fosforavskiljning, hydrolys och slambehandling med struvituttag kommer att utvärderas ur avskiljnings-, energi-, miljö- och resursperspektiv för att i förlängningen ge generella rekommendationer kring design och drift av reningsverk som inkluderar dessa processer. LCA kommer att användas för systemanalys. Genom att bland annat anordna nationella seminarier kommer resultaten att spridas. Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med Lidköpings kommun och inom ramarna för Svenskt Vattens högskoleprogram VA-teknik Södra och det europeiska projektet LIWE LIFE (LIFE17 ENV/SE/000384).

LIWE LIFE (LIFE17 ENV/SE/000384) är ett femårigt EU-projekt inom vilket det ska byggas ett nytt avloppsreningsverk i Lidköpings kommun. Ett av målen för Life-programmet är att bidra till kunskapsutveckling och kunskapsspridning och det är där som jag som doktorand kommer in. Mitt fokus kommer att vara på optimering av de processer som är relaterade till fosforavskiljning (Bio-P, sidoströmshydrolys samt struvitfällning) utifrån ett ekonomiskt cirkulärt perspektiv. LCA och systemanalys kommer att vara viktiga verktyg under doktorandstudierna.

Doktorand: Sofia Högstrand
Tid för disputation: Hösten 2025
Handledare: Karin Jönsson
Biträdande handledare: Magdalena Svanström
Universitet: VA-teknik vid Inst. kemiteknik, Lunds universitet
Anställningsplats: VA-teknik vid Inst. kemiteknik, Lunds universitet
Adress: LTH Box 124 221 00 LUND
Telefon: 072 245 74 09

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.