Ansökan 2022-2024 beviljat av Svenskt Vatten

7 december 2021 beslutade Svenskt Vatten att bevilja VA-teknik Södras ansökan 2022-2024. En motivering och medskick från SVU-kommittéen:

VA-teknik Södra förstärker sin karaktär av att vara ett regionalt kluster för VA-organisationer i sydvästra Sverige. Ansökan beskriver ett växande program som omorganiseras och arbetar med två övergripande teman ”vatten i staden” och ”hållbar sanitet” samt åtta fokusämnesgrupper. Utveckling av ämnesgrupper känns logiskt för att hantera många medlemmar med olika kompetens och behov. VA teknik Södra har en stabil grund och en hög kompetens. Programmet har mycket av ett helhetsperspektiv med arbetar också på djupet inom deltagarnas kompetensområden. Kopplingen mellan reningsverk och ledningsnät förstärks genom både fokusgrupp och ämnesgrupp/nätverk för tillskottsvatten och bräddning. Flera av ämnesgrupperna skulle kunna involvera andra institutioner för ökad bredd. En intressant och spännande projektportfölj, det hade varit önskvärt att se hur och i vilka projekt VA-organisationerna deltar. Noterbart att koppling till påverkan från avlopps- och dagvattenhantering på dricksvattenförsörjning är relativt svag och behöver förstärkas över tid, vilket också sökande pekar på som en potential i ökad samverkan med DRICKS. Pågående och planerad samverkan beskrivs. Det är dock oklart hur det allt större ”överlappet” med Dag&Nät när det gäller dagvattenfrågorna ska hanteras. Satsningen på utbildning och att väcka studenternas intresse för VA-branschen är mycket bra. Det finns en tydlig koppling till utbildning på LTH men även utbildningen på Chalmers omnämns. Bra att VA-organisationer bidrar med gästföreläsningar och tar emot på studiebesök. Förutom grundutbildning finns koppling till fortbildningskurser som ”Processbänken” för yrkesverksamma ingenjörer som kan komplettera Svenskt Vattens utbildningar.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.