Workshop om Systemperspektiv för tillskottsvatten

Upplevda fördelar och nackdelar med tillskottsvatten enligt expertgruppsmöte i Göteborg i januari 2020.

I avloppssystemet är ledningsnät och reningsverk lika viktiga för skyddet av vattenmiljön som rälsen och tåget för järnvägstransporten. Utan tåget ger rälsen ingen transport och med dålig räls kommer inte leveransen i tid oavsett hur mycket man kostar på tåget. Hur vatten hanteras i samhället i stort liksom i VA-kollektivets anläggningar är avgörande för tillskottsvattenmängderna och därmed möjligheten för avloppssystemet att skydda vattenmiljön från övergödande ämnen och undvika spridning av vattenburen smitta. Åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten är beroende av hela samhällets hantering av vatten och har tekniska kopplingar till åtgärder för exempelvis klimatsäkring, vattenhushållning och biologisk mångfald. Det är idag svårt att överblicka fördelningen av kostnader och nyttor i samhället beroende på hur vattnet hanteras, vilket kan leda till suboptimala beslut i stadens organisatoriska stuprör.  Därför tar VA-teknik södra initiativ till samarbeten och aktiviteter med mål i framtidens avloppssystem där både ledningsnät och reningsverk och stadens övriga hantering av vatten bidrar till allt bättre avloppshantering till skydd för vattenmiljön.

Den 28de januari 2020 bjöd VA-teknik Södra i samverkan med Chalmers och Göteborgs stad in till en workshop om systemperspektivet för tillskottsvatten. Kretslopp och vattens industridoktorand, Anna Ohlin, arbetar för att ta fram ett verktyg för beslutsstöd med syfte att identifiera hållbara åtgärder för att minska tillskottsvattenmängderna. I projektet har bristen på kunskap om systemgränser inom tillskottsvattenarbete identifierats. Syftet med workshopen var att bidra till en övergripande samsyn, ge en bild av vad som pågår, gjorts och saknas och identifiera möjliga samarbeten. Deltagare var representanter från högskolor och kommuner från Svenskt Vattens olika forskningskluster liksom från andra organisationer. Under förmiddagen höll flera av deltagarna korta presentationer om deras respektive tillskottsvattenarbete. På eftermiddagen hölls tre parallella tillskottsvattenworkshops med fokus på systemperspektiv, verktyg för hållbarhetsbedömningar och praktiska åtgärder. Workshopen visade sig vara en bra möjlighet att skapa nya kontakter och dela erfarenheter. Förhoppningen är att träffen leder till nya samarbeten och att fler liknande tillställningar kan organiseras i framtiden.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.