Ozonering för nedbrytning av organiska mikroföroreningar i avloppsvatten


Sammanfattning av doktorandarbetet

Maja Ekblad

Maja är industridoktorand hos Sweden Water Research med placering på VA-teknik LTH och arbetar inom projektet Cleanwater.Tidigare har hon arbetat inom det nu avslutade projektet Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten– RESVAV.Inom ramen för sitt doktorandarbete fokuserar hon på användningen av ozon vid svenska avloppsreningsverk.

Cleanwaterarbetar med att utveckla nya reningsteknologier som gör att vi kan minska tillförseln av läkemedelsrester och mikroplaster till Östersjön. Målet för lösningarna i projektet är att bestämma källor för olika utsläpp, utveckla tekniska lösningar och testmetoder för analyser av mikroplaster och mikroföroreningar. Energi- och kostnadseffektivitet är två viktiga fokus för de lösningar som utvecklas.

Inom projektet kommer Maja att driva en pilotanläggning med ozon på Lundåkra avloppsreningsverk i Landskrona samt utföra laboratorieförsök på avloppsvatten från ett flertal svenska reningsverk. Syftet med dessa försök är att kartlägga hur sammansättningen av avloppsvattnet påverkar reduktionen av organiska mikroföroreningar vid ozonering.

Läs mer om projektet på http://www.swedenwaterresearch.se/projekt/cleanwater/

Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten– RESVAV. Projektets övergripande mål var att utveckla reningsprocesser avsedda för reduktion av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara organiska mikroföroreningar på befintliga kommunala avloppsreningsverk. Inom ramen för projektet studerades reningseffektiviteten för läkemedelsrester, ramdirektivets prioriterade substanser och andra svårnedbrytbara ämnen. Försök i pilotskala med ozon och aktivt kol genomfördes på ett antal reningsverk i södra Sverige.

Läs mer om projektet på http://www.swedenwaterresearch.se/projekt/rening-av-svarnedbrytbara-fororeningar-avloppsvatten/

Projekttitel:  Ozonering för nedbrytning av organiska mikroföroreningar i avloppsvatten
Doktorand:  Maja Ekblad
Handledare:  Michael Cimbritz, LTH
Universitet:  Lunds tekniska högskola
Biträdande handledare: Marinette Hagman, DHI Group, Kai Bester, Aarhus Universitet
Anställningsplats: Lunds tekniska högskola, Inst. för Kemiteknik/Sweden Water Research
Adress:  Institutionen för Kemiteknik
Lunds universitet, Box 124
221 00 Lund
Telefon:  046-222 86 49, 0767-23 87 40
E-post:  maja.ekblad@chemeng.lth.se
 Tidplan: Mars 2016–mars 2021
Tid för halvtidsseminarium:  Vintern 2018–2019
Tid för disputation: Mars 2021

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.