Projekt: Sammanställning av befintlig kunskap om tillskottsvattens påverkan på avloppsvattenrening

Tillskottsvatten påverkar avloppsreningsverk i hög grad och leder till både driftssvårigheter, ökade utsläpps-mängder, ökade kostnader, merarbete och ökad energi- och kemikalieåtgång. Syftet med detta projekt är att undersöka hur tillskottsvattensproblematiken hanteras och hur omfattande tillskottsvattensproblemen är i olika städer, med fokus på städer med liknande klimat som Sverige. Studien genomförs som en litteratur-studie, med hjälp av intervjuer med nyckelpersoner i olika städer och genom att befintlig data från ett antal svenska städer sammanställs. Projektet väntas vara klart under sommaren 2016. Projektet utförs av Gerly Hey på VA-teknik, LTH, i samarbete med Gryaab.

© VA-Teknik Södra