VA-teknik Södras planeringsmöte hölls på Margretetorp

PlaneringsmöteVA-teknik Södras planeringsdagar hölls på Margretetorps gästgivargård den 20-21 oktober 2015. Cirka 30 medlemmar deltog vid mötet och diskuterade enligt metoden ”Framtids­verkstad” nya forskningsprojekt på både kort och lång sikt inom VA-teknik Södras tre fokusgrupper; Framtidens avloppsvattenrening, Energi och Resurshushållning och Klimat Samhälle Vatten.

Nedan kommer en kortfattad sammanställning av föreslagna och planerade projekt inom fokusgrupperna för perioden 2015-2016:

Framtidens avloppsvattenrening

  • Enkätundersökning – En enkätundersökning ska göras som en kartläggning över branschens målformuleringar för framtidens avloppsreningsverk i VA-teknik Södra.
  • Anpassad slamhantering – Förstudie om olika slamströmmar
  • Läkemedel i fokus – Utvärdering av olika möjligheter (såsom ozonering, aktivt kol, m.m.) för borttagning av läkemedelsrester och mikroföroreningar från avloppsvatten i det svenska perspektivet.

Energi och resurshushållning

  • Värmeväxling i gråvatten, examensarbete med case study H+, Helsingborg sjukhus och/eller Idrottshall i Stockholm.
  • Gröna kemikalier, examensarbete innefattande marknadsskanning och laboratorietester.
  • Stabil Bio-P vid förfällning med polymer, test i fullskala.
  • Termofil rötning, utvärdering av omställning från mesofil till termofil rötning i laboratorieskala på GRYYAB, ett samarbete med Trollhättan och LTH.

Klimat Samhälle Vatten

  • Tillskottsvatten från Augustenborg – Hur mycket tillskottsvatten tar sig in i spillvattenledningssystem när man hanterar dagvatten öppet jämfört med separatsystem?
  • Havsnivå och konduktivitet – Kan man använda konduktivitet i det inkommande avloppsvattnet till avloppsreningsverk för att kvantifiera andel inträngt havsvatten i ledningsnätet?
  • Sammanfattning av tillskottsvattenproblematiken – Ett examensarbete på LTH med hänsyn till litteraturstudier och utvärdering av flödesdata till svenska reningsverk.

VA-teknik Södras kommande planeringsmöte är inplanerat den 6-7 september 2016 på Margretetorp gästgivargård. Skriv in detta i almanackan redan nu!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.