Nationella Konferensen Avlopp&Miljö 2015 (NAM)

Svenskt Vatten tillsammans med VA-teknik Södra, VA-kluster Mälardalen och Kluster Dag&Nät kommer att anordna den nationella konferensen Avlopp&Miljö (NAM) i Örebro den 20-21 januari 2015. NAM är Svenskt Vattens nya forum för kunskapsutbyte och diskussion om dagvatten, spillvatten, avloppsanläggningar och dess betydelse för kretslopp, klimat och miljö.

Läs mer om konferensprogrammet och anmälan här.

© VA-Teknik Södra