VA-teknik Södra samordnar projekt för att rena avloppsvatten från läkemedel

Avloppsvatten innehåller rester från läkemedel som reningsverken idag inte kan ta bort. Men i framtiden kan det bli möjligt. Ett projekt för rening av svårnedbrytbara föroreningar, som till exempel läkemedelsrester, har beviljats nästan tre miljoner kronor från Havs- och Vattenmyndigheten.

Projektets mål är att ta fram riktlinjer och kriterier för dimensionering av läkemedelsrening på svenska avloppsreningsverk. Tekniker som kommer att testas är behandling med ozon, aktivt kol och möjliga efterpoleringstekniker.

Projektet kommer också att ta reda på hur mycket det kommer att kosta att införa de nya reningsteknikerna. Det är viktigt när kostnaderna och miljöbelastningen av reningen ska vägas mot nyttan för miljön.

Under hösten och vintern 2014 kommer pilottester att genomföras på fem avloppsreningsverk inom NSVA, VA SYD och Gryaab. Genom att testa och utvärdera på flera reningsverk kan det räknas ut var reningen ska sättas in för att göra mest nytta för miljön.

Projektet är ett samarbete inom VA-teknik Södra mellan Gryaab, Göteborg Stad – Kretslopp och Vatten, NSVA, VA SYD, LTH, Sweco Environment AB och Sweden Water Research AB (som ägs gemensamt av NSVA, Sydvatten och VA SYD).

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Vi ger ut 8-9 nyhetsbrev varje år med aktuella händelser inom VA-teknik Södra: reportage, forskningsprojekt, publikationer, events, nytt om namn och tips om spännande saker på gång. Publicerade/tidigare nyhetsbrev kan du läsa här.