VA-teknik vid LTH och VA SYD samarbetar i Färdplan Skåneprojekt

Region Skåne har beviljat medel för ett biogasprojekt där VA-teknik, LTH och VA SYD (genom forskningsbolaget Sweden Water Research) kommer att samarbeta. Inom projektet utvärderas biogaspotentialen för ett nytt koncept för avloppsvattenrening. Konceptet, som består av mekanisk avskiljning i tre steg för att uppnå en mycket hög reningsgrad, kommer att generera ett slam som förväntas ge en ökad biogasproduktion jämfört med dagsläget. För att ytterligare öka biogasproduktionen från slammet och även kapaciteten i befintliga rötkammare kommer även ett s.k. hydrolyssteg före biogassteget att testas.

© VA-Teknik Södra