Ozonering – design och förståelse, löst och partikulärt organiskt material

Porträtt av Ruben Camara

Doktorand Rubén Juárez Cámara

Doktorand Rubén Juárez Cámara forskar på hur läkemedelsrester och andra organiska mikroföroreningar kan brytas ner och avskiljas från avloppsvatten genom avancerad avloppsvattenrening. Forskningsfokus ligger på ozonering: Ozondosering vid nedbrytning av mikroföroreningar, karaktärisering av organiskt material, påverkan av partiklar vid ozonering och överförbarhet av resultat m.m. Kombination med andra processer som adsorption med aktivt kol och membranfiltrering på ett energi-och kostnadseffektivt sätt kommer också att studeras.

Sedan mars 2019 doktorerar Rubén inom VA-teknik vid Sweden Water Research och har arbetar inom BONUS Cleanwater projekt både på pilot- och laboratorieskala. Rubén arbetar sedan våren 2020 inom projektet Less is More.

BONUS Cleanwater är en forskningprojekt som utvecklar lösningar för att minska utsläpp av mikroföroreningar och mikroplaster till Östersjön. Projektet fokuserar på innovativ forskning inom vattenrening för avlägsning av mikroföroreningar och mikroplaster i avloppsvatten.

Less is More är ett Interreg South Baltic projekt. I projektet samarbetar fyra länder som alla gränsar till södra Östersjön. I projektet ska man undersöka och utvärdera metoder för rening av mikroföroreningar på ett energi- och kostnadseffektivt sätt. Grundidén är att använda ett kolfilter som sista reningssteg i vilket mikroföroreningar adsorberas.

Projekttitel: Reduktion av organiska mikroföroreningar med avancerad avloppsvattenrening
Doktorand: Rubén Juárez Cámara
Handledare: Åsa Davidsson, LTH
Universitet: Lunds tekniska högskola
Biträdande handledare: Michael Cimbritz, LTH; Marinette Hagman, DHI Group
Anställningsplats:

 

Sweden Water Research AB/ Lunds tekniska högskola, Inst. för Kemiteknik
Adress: Institutionen för Kemiteknik, Lunds universitet, Box 124, 221 00 Lund
Telefon: 0730-67 73 25
E-post:

 

ruben.juarez-camara@swrab.se ruben.juarez_camara@chemeng.lth.se
Tidplan: VT 2019-VT 2021
Tid för Licenciatexamen: VT 2021
Tid för disputation:

 

 

THX2RKLM