Återanvändning av renat avloppsvatten i industriell symbios

Bakgrund

Vårt VA-system är traditionellt uppbyggt för att rena avloppsvatten för att skydda vattendrag. I andra änden renas yt- och grundvatten till dricksvattenkvalitet. Detta vatten används till ett brett spektrum av tillämpningar. Till många av dessa skulle man istället kunna använda vatten med lägre men tillräcklig reningsgrad. VA SYD vill i detta projekt tillsammans med sju andra VA-organisationer göra en genomlysning av möjligheterna att återanvända renat avloppsvatten från reningsverken i närliggande industri och jordbruk (till bevattning).

Mål

Projektet syftar till att ge en praktisk sammanställning av den regionala potentialen av renat avloppsvatten för olika användningsområden främst i form av industriell symbios mellan avloppsreningsverk och industri eller annan vattenkrävande verksamhet, t.ex. bevattning inom jordbruket. Målsättningen med projektet är att:

  1. identifiera intresset för renat avloppsvatten hos olika aktörer runt de deltagande avloppsreningsverken,
  2. göra en sammanställning av tillgänglig teknik för att uppnå tillräcklig vattenkvalitet för de tillämpningar som har identifierats och
  3. ge en kostnadsuppskattning för rening och distribution av avloppsvatten till önskad kvalitet.

Metod

Utifrån projektets mål är studien tänkt att genomföras i tre steg:

  1. En sammanställning av möjliga intressenter till renat avloppsvatten skall göras genom intervjuer. Det kan handla om industrier, jordbrukare eller andra aktörer i närheten av avloppsreningsverken som använder stora mängder vatten.
  2. Utifrån den erhållna sammanställningen skall ett antal generella vattenkvaliteter för intressanta användningsområden identifieras. För dessa skall en tekniksammanställning göras genom litteraturstudier. Utöver detta ska en utredning göras var eventuella kopplingar till industri/jordbruk lämpligast görs i avloppsreningsverket.
  3. För de mest intressanta fallen kommer en kostnadsuppskattning för rening av avloppsvatten till önskad kvalitet för tillämpningen att göras.

När?

Våren 2019

Kvalifikationer

Dokumenterade kunskaper inom VA-teknik.

Handledare

Bestäms i samråd med den sökande.

Kerstin Hoyer, VA SYD (kerstin.hoyer@vasyd.se)

THX2RKLM