Utvärdering av kretsloppsbaserat behandlingssystem för enskilda avlopp

Naturhus är ett helhetskoncept för integrerat boende och avloppssystem i vilket ett timmerhus omgivet av växtbäddar är byggt inuti ett större växthus. Ett nytt biologiskt behandlingsystem för avlopp baserat på anaerob behandling (biogasteknik) har integrerats i huset. I systemet leds toalettavlopp och matavfall (via en köksavfallskvarn) till flera efterföljande växtbäddar som omger huset och infiltreras, varpå kväve, fosfor och patogener tas upp respektive immobiliseras.

Under 2017 och 2018 har ett övervakningssystem med flödesgivare och provtagning installerats i huset med bidrag från Sveriges Ingenjörers miljöfond. Emulsionen (ekonomisk förening) söker nu en examensarbetare som kan utvärdera naturhusets effektivitet som en del av forskningsprojektet.  Examensarbetets syfte är att beskriva och utvärdera i vilken omfattning organiskt material (BOD7), kväve (N-tot) och fosfor (P-tot) reduceras genom systemet samt om det lever upp till de nya krav som föreslagits för enskilda avlopp. Vidare lämnas frihet för studenten att undersöka reduktionsvägar för näringsämnen i naturhuset. Systemet kan även utvärderas mot andra lösningar på decentraliserade avloppssystem.

Arbetet kommer att innefatta direkt provtagning vid ett eller flera tillfällen samt labbarbete med analys av utvalda parametrar. Naturhuset är beläget utanför Vänersborg men arbetet kan, med undantag för enskilda besök, utföras vid Lunds universitet. Extern handledare blir Hamse Kjerstadius, tidigare doktorand inom VA-teknik vid LTH.

Vem bör söka examensarbetet: Studenter med en bakgrund i ekosystem-, kemi- eller bioteknik alternativt väg och vatten . Studenter med bakgrund i akvatisk kemi eller miljövetenskap är även lämpade. Kunskaper i svenska är meriterande då studenten kommer att behöva vara i direktkontakt med boende i hushållet.

Kontaktperson

Åsa Davidsson, universitetslektor, Inst. för kemiteknik. Asa.davidsson@chemeng.lth.se.

Hamse Kjerstadius, doktor VA-teknik, Emulsionen. hamse@emulsionen.org.
Tel. 0709 66 44 68

Datum
Vårterminen 2019.

THX2RKLM