Pilotanläggning för avvattning av externslam i syfte att förbättra slamkvaliteten från reningsverk

Bakgrund

De senaste åren har man upptäckt att det förekommer höga metallhalter i externslam (slam från privata reningsanläggningar) som det kommunala renhållningsbolaget levererar till reningsverken i Höör och Hörby. Detta medför att det slam som produceras från reningsverken försämras, vilket på sikt kan leda till att det blir svårt att hitta avsättning för det. I dagsläget sprids slam på åkermark för att recirkulera fosfor och andra näringsämnen. Med ny lagstiftning som ställer högre krav på slammets kvalitet krävs att metallhalterna i slammet från Höör och Hörby sjunker. Det finns annars risk för att slammet inte längre kan spridas pga för höga metallhalter.

I rapporten från Avfall Sverige (2016:20) bekräftas det att externslam innehåller förhållandevis höga halter metaller som försämrar kvalitén på det utgående slammet från reningsverket. I rapporten har man gjort försök där man avvattnar externslammet i en separat anläggning och släpper rejektvattnet till reningsverket. Resultaten visar att metallerna stannar i slammet och att rejektvattnet inte bidrar till att försämra slamkvaliten på slammet från reningsverket. Med stöd av rapporten planerar Mittskåne Vatten att driva en pilotanläggning där externslammet ska avvattnas separat från övrig slamhantering. Rejektvattnet ska behandlas i reningsverket medan det avvattnade externslammet hanteras separat i en container. Pilotanläggningen ska placeras på Lyby reningsverk i Hörby och externslam från både Höör och Hörby kommer att behandlas i pilotanläggningen.

 

Uppgiften

I uppgiften ingår att tillsammans med Mittskåne Vattens projektledare och driftspersonal lägga upp försök i pilotanläggningen med provtagning. Provtagning ska göras på rejektvatten, inkommande slam och utgående slam för att kunna beräkna eventuella minskningar av metaller som tillförs reningsverket. Pilotanläggningen planeras att vara i drift i ca en månad och under denna tiden ska prov tas ut för analys kontinuerligt. Försöket utförs under våren 2019.

Du ska tillsammans med projektledare och driftspersonal analysera resultaten och sammanställa av drifterfarenheter och resultat i en rapport.

Uppgiften är lämpad för dig som studerar till civilingenjör med miljöinriktning eller andra naturvetenskapliga miljöinriktade utbildningar.

För mer information kontakta Maria Persson, miljöstrateg Mittskåne Vatten: maria.persson@mittskanevatten.se eller på telefon 0413-28602 för mer information.

Kontaktperson på LTH: Åsa Davidsson, asa.davidsson@chemeng.lth.se

Vem bör söka examensarbetet: Studenter med en bakgrund i ekosystem-, kemi- eller bioteknik alternativt väg och vatten. Rekommenderade förkunskaper VVAN05 (Urbana vatten) eller motsvarande.

 

Litteratur

Uppströmsarbete Ormanäs och Lyby reningsverk – Sammanställning och utvärdering av befintligt underlag samt rekommendationer för vidare arbete.

Rapporten från Avfall Sverige (2016:20) – Avvattning av slam från små avloppsanläggningar – kvalitet och avsättning. Sammanfattning: https://www.avfallsverige.se/aktuellt/nyhetsarkiv/artikel/avvattning-av-slam-fran-sma-avloppsanlaggningar-kvalitet-och-avsattning/

THX2RKLM