Reduktion av läkemedelsrester och energiåtervinning för avloppsreningstekniker med mekanisk separation och granulerat aktivt kol

Sammanfattning av doktorandarbetet

Simon Gidstedt

Simon forskar på hur läkemedelsrester och andra mikroföroreningar kan avlägsnas från avloppsvatten genom rening med mekaniska separationsprocesser som filtrering genom membran och granulerat aktivt kol.

Sedan maj 2018 doktorerar Simon inom VA-teknik och arbetar med projektet Less is More vid Sweden Water Research. Projektet pågår till och med september 2020.

Läkemedelsrester i avloppsvatten har fått allt mer uppmärksamhet på senare tid då de har en negativ påverkan på den akvatiska miljö där resterna hamnar. Genom att utveckla och undersöka potentialen hos reningsprocesser kan utsläppen av läkemedelsrester i vattendrag minskas. Energiåtervinning av restprodukterna är även ett fokus i utvecklingen.

Less is More är ett internationellt projekt med aktörer från Danmark, Litauen, Polen och Sverige. Tre pilotanläggningar kommer att byggas där vi vill undersöka hur olika reningskonfigurationer påverkar rening och drift. I samtliga tre pilotanläggningar kommer granulerat aktivt kol att användas för att separera läkemedelsrester från avloppsvatten.

Projektets mål:

  • Långsiktigt minska mängden mikroföroreningar som släpps ut i Östersjön genom uppgradering av små och mellanstora avloppsreningsverk.
  • Utveckla metoder som fokuserar på att använda separationsprocesser för att förbättra reningsprocessen och öka potentialen för energiåtervinning.
  • Hitta en kostnadseffektiv reningskonfiguration där ett granulerat aktivt kolfilter används för att avlägsna mikroföroreningar från avloppsvatten

Pilotanläggningen i Sverige baseras på endast mekanisk rening med trumfilter, membran och granulerat aktivt kol och planeras vara i drift våren 2019. Forskningen kommer att hjälpa oss förstå vilka metoder och konfigurationer som passar när vi i framtiden bygger ut befintliga avloppsreningsverk för att kunna rena bort läkemedelsrester.

Projekttitel:  Reduktion av läkemedelsrester och energiåtervinning för avloppsreningstekniker med mekanisk separation och granulerat aktivt kol
Doktorand:  Simon Gidstedt
Handledare:  Åsa Davidsson, LTH
Universitet:  Lunds tekniska högskola
Biträdande handledare: Michael Cimbritz, LTH, Marinette Hagman, Sweden Water Research
Anställningsplats: Lunds tekniska högskola, Inst. för Kemiteknik/Sweden Water Research
Adress:  Institutionen för Kemiteknik
Lunds universitet, Box 124
221 00 Lund
Telefon:  0732-633948
E-post:  simon.gidstedt@chemeng.lth.se
 Tidplan: VT 2018–VT 2023
Tid för halvtidsseminarium: 
Tid för disputation: Juni 2023
THX2RKLM