Reduktion av läkemedel och andra organiska mikroföroreningar med avancerade avloppsreningstekniker


Sammanfattning av doktorandarbetet

Ellen Edefell

Ellen undersöker möjligheterna med att avlägsna mikroföroreningar från vattnets kretslopp genom avancerad rening med aktivt kol, biologisk nedbrytning samt kombinationer med ozon. Hon arbetar också med frågan om hur avancerad rening av avloppsvatten kan se ut för att nå framtida reningskrav.

Ellen arbetar inom projektet Cleanwater vid Sweden Water Research.

Genom att utveckla nya reningsteknologier kan vi minska tillförseln av läkemedelsrester och mikroplaster till Östersjön. Målet för lösningarna i projektet är att bestämma källor för olika utsläpp, utveckla tekniska lösningar och testmetoder för analyser av mikroplaster och mikroföroreningar. Energi- och kostnadseffektivitet är två viktiga fokus för de lösningar som utvecklas.

Några av problemen som projektet kommer att arbeta med är brister i kunskapen om föroreningsbelastningar liksom brist på energieffektiva reningssystem och kostnadseffektiva testmetoder för analys av olika mikroföroreningar och mikroplaster.

Lösningar i nära samarbete med slutanvändare

Lösningarna kommer att utvecklas i nära samarbete med slutanvändarna i syfte att för olika mikroföroreningar och mikroplaster:

  • Bestämma källor, avloppsvatten eller dagvatten för utsläpp av olika mikroföroreningar och mikroplaster
  • Utveckla tekniska lösningar för nedbrytning och avskiljning av mikroföroreningar
  • Utveckla testmetoder för analys av mikroföroreningar i olika typer av vatten (dag-, lak- och avloppsvatten)

Utvecklingen av reningstekniker syftar bland annat till lägre energiförbrukning och tekniska lösningar som ger upphov till bildande av mindre mängder av transformationsprodukter än befintliga lösningar. Samtidigt är syftet att skapa teknik som kan integreras i olika typer av reningsverk och i olika strategier för dagvattenhantering. Utvecklingen av testmetodik kommer att göras i syfte att möjliggöra snabbare och säkrare bestämning av olika ämnen.

Projektet kommer att jämföra olika typer av reningsteknik för tillämpning både i centraliserade och decentraliserade lösningar. Målsättningen är därför inte en unik lösning som passar för alla föroreningar och vattendrag utan snarare att hitta olika lösningar för olika utmaningar.

Försök kommer att utföras både i laboratorieskala och i pilotskala vid utvalda reningsverk.

 

Projekttitel:  Reduktion av läkemedel och andra organiska mikroföroreningar med avancerade avloppsreningstekniker
Doktorand:  Ellen Edefell
Handledare:  Michael Cimbritz, LTH
Universitet:  Lunds tekniska högskola
Biträdande handledare: Per Falås, LTH, Marinette Hagman, Sweden Water Research, Ola Svahn, Högskolan Kristianstad
Anställningsplats: Lunds tekniska högskola, Inst. för Kemiteknik/Sweden Water Research
Adress:  Institutionen för Kemiteknik
Lunds universitet, Box 124
221 00 Lund
Telefon:  0768-30 56 16
E-post:  ellen.edefell@chemeng.lth.se
 Tidplan: VT2017–VT 2022
Tid för licentiatexamen: 
Tid för disputation: Juni 2022
THX2RKLM