Dagvattenhantering på Spillepengs avfallsanläggning

Bakgrund

På Spillepengs avfallsanläggning i Malmö går idag dagvattnet till den interna reningsanläggningen där det renas tillsammans med lakvattnet från deponin i en SBR-process. Reningsanläggningen är byggd för att rena kväverikt lakvatten men även för att reducera organiskt material och fosfor. Dagvatten som inte innehåller betydande mängder av dessa ämnen späder ut lakvattnet och innebär en onödig hydraulisk belastning på reningsanläggningen.

Sysav har behov av att undersöka förutsättningarna för alternativ behandling av dagvattnet, med det långsiktiga målet att minska dagvattenbelastningen på dagens reningsanläggning. Inom examensarbetet är det av intresse att undersöka reningstekniker för dagvatten från olika ytor samt göra flödesuppskattningar- eller modelleringar.

Examensarbetet skulle vara relativt praktiskt inriktat och studenten skulle tämligen omgående behöva genomföra provtagningar och laboratorieförsök.

Vem bör söka examensarbetet: Studenter med en bakgrund i ekosystem-, kemi-, väg och vatten eller bioteknik. Rekommenderade förkunskaper VVA030 (Urbana vatten) eller motsvarande.

Kontaktperson: Michael Cimbritz (michael.cimbritz@chemeng.lth.se)

Datum: Start vt 2018 eller enligt överenskommelse

THX2RKLM