Reduktion av läkemedelsrester och hygienprodukter i avancerade avloppsreningsprocesser

Sammanfattning av doktorandarbetet

Cecilia Burzio

I avloppsvatten finns det föroreningar, såsom läkemedelsrester, i spårämneshalter. Det är välkänt att många av dessa är skadliga för den akvatiska miljön och därför kommer sannolikt avloppsverk att få krav på sig att reducera halterna av dessa i det utgående avloppsvattnet.  Detta innebär att avloppsreningsverk kommer att behöva byggas om till avancerad teknik. Vissa mikroföroreningar går opåverkade genom reningsverket eller bryts delvis ner medan andra adsorberas på slammet. Avancerad teknik för närsaltsreduktion har visat sig ge bättre reduktion av dessa ämnen. Det övergripande målet med den här studien är att öka förståelsen för hur dessa mikroföroreningar reduceras in nya moderna reningsprocesser. I den här studien studeras ämnen i läkemedel, i hygienartiklar samt hormonstörande ämnen eftersom dessa främst sprids genom avloppsvatten. Reduktionen av dessa ämnen kommer att studeras i både suspenderat aktivt slam och i aerobt granulerat slam där avskiljningsmekanismer, och nedbrytningskinetiken bestäms. Aeroba granuler är kompakta aggregat som bildas under särskilda miljöbetingelser i satsvisa reaktorer. Detta ger ett artrikt bakteriesamhälle som är fördelaktigt vid nedbrytningen av mer svårnedbrytbara ämnen. Försök kommer även att göras med biofilmsprocesser som har liknande egenskaper som granuler. Projektet finansieras av Formas.

 

Projekttitel:  Reduktion av läkemedelsrester och hygienprodukter i avancerade avloppsreningsprocesser
Doktorand:  Cecilia Burzio
Handledare:  Britt-Marie Wilén
Universitet:  Chalmers tekniska högskola
Biträdande handledare: Frank Persson & Oskar Modin från Chalmers samt Stefan Trapp (DTU)
Anställningsplats: Inst för Arkitektur och Samhällsbyggnad, Avdelningen Vatten Miljö Teknik, Chalmers tekniska högskola
Adress:  Sven Hultins gata 6, 412 96 Göteborg
Telefon:  031-7721000 (växel)
E-post:  britt-marie.wilen@chalmers.se, burzio@chalmers.se
 Tidplan:
Tid för Licentiatexamen:  Ht 2019
Tid för disputation: Ht 2022

 

THX2RKLM