Optimering av Bio-P processen vid Västra strandens avloppsreningsverk i Halmstad

Bakgrund
Under åren 2005-2006 utfördes en större ombyggnad av avloppsreningsverket där man bland annat byggde ut befintligt biosteg till att, förutom biologisk kväverening med fördenitrifikation, även innefatta biologisk fosforrening. Mellan åren 2007-2015 fungerade den biologiska fosforreningen relativt stabilt med ca 80 % minskad dosering av fällningskemikalie som följd. Normalt sker en viss efterpolering med kemikalie i en efterföljande flotationsanläggning. Under sommaren 2015 försämrades den biologiska fosforreningen vilket ledde till att vi tvingades att både efterfälla och simultanfälla för att avlasta flotationsanläggningen.

Vi fann att en tänkbar orsak kunde vara att internbelastningen av fosfor ökat med ca 15 % sedan vi slutat använda järnklorid som komplement till polymer vid slutavvattningen av rötat slam. Järnet hade ju tidigare bundit fosfaterna i rejektvattnet. För lite VFA i förhållande till  fosfatfosfor till biosteget kunde vara vårt problem. Vi hade tidigare försökt hydrolysera bioslam i en avställd volym (ca 1100 m3) men inte lyckats producera tillräckligt med VFA. Under våren 2016 har vi därför efter en mindre ombyggnad infört primärslamhydrolys i försedimenteringen med en bättre VFA-produktion och under hösten har vi nu försökt köra igång den biologiska fosforreningen men med instabilt resultat.

Syfte
Syftet med projektet är att hitta den optimala processkonfigurationen för biologisk fosforrening i befintliga volymer på Västra strandens avloppsreningsverk.

  • Hur mycket bio-P har vi? (Assimilering, kemiskt bundet, lyxupptag)
  • Kan befintlig slamox/-anox bassäng (5500 m3) dit allt returslam leds och rejektvattenbehandling sker konfigureras som en ARP med intermittent luftning och därmed även nyttjas för hydrolys och bio-P?
  • Optimering av befintlig primärslamhydrolys.
  • Är tillgång på VFA den enda begränsande faktorn?
  • Hur utnyttjas bioreaktorerna i huvudflödet bäst? (Anaerob-, anox- och aerobzoner)

När?
Våren 2017.

Lämpligen gör två studenter examensarbetet tillsammans.

Metoder
Det finns möjligheter att testa en del olika konfigurationer i fullskala och provta och analysera på plats. Släpp- och upptagstest. Test av hydrolyspotential på returslam resp primärslam.

Massbalansberäkningar och ev simulering med dataprogram.

Tidigare undersökningar på Västra strandens ARV
Utvärdering av VFA-resurserna för en bio-P-process på Västra Strandens avloppsreningsverk i Halmstad
Examensarbete av Mariusz Daton & Anders Wallergård, mars 2003
Lunds tekniska högskola, Avdelningen för Vattenförsörjnings- och Avloppsteknik

Extern kontakt
Lars-Gunnar Johansson
Miljö- och processingenjör
Laholmsbuktens VA
lars-gunnar.johansson@halmstad.se
Tel: 035-13 77 57

Handledare LTH
Karin Jönsson
VA-teknik vid Institutionen för Kemiteknik, LTH
karin.jonsson@vateknik.lth.se
Tel: 046-222 86 07

THX2RKLM