Möjlighet till Examensarbete för masters studenter vid fördröjningsmagasinen vid HSB living lab på Chalmers

Bakgrund
Som en del i ett större Vinnova projekt erbjuds möjlighet att genomföra ett examensarbete. Projektet är ett samarbete mellan Chalmers, SP, Gbg Stad, HSB, Luleå tekniska högskola och olika teknikleverantörer, med syfte bland annat att förbättra ekologisk status på sjöar och hav, minska behovet av utbyggnad av reningsverkskapacitet, minskat energibehov på ledningsnät och minskade kostnader för översvämningar.

Dagvattenlösningar kommer att testas och utvärderas med avseende på fördröjning och rening av utvalda föroreningar (tungmetaller och organiska ämnen samt närsalter).

Vidare kommer dagvattenlösningarna också att utvärderas med avseende på övriga hållbarhetskriterier (ekonomi, hälsa, teknisk funktionalitet, sociokultur samt ekosystemtjänster). Möjligheten och behovet av att utforma en certifierad testmetod för utvärdering av dagvattenlösningar kommer också studeras och eventuellt utvecklas en plan för detta.

Platsen för testbädden är på Johannebergs Science Park i Göteborg och sker i samarbete med pågående HSB Living Lab projekt.

Syfte
Syfte med examensarbetet är att:

1) Utvärdera och mäta flöden från magasinen under en testperiod under vårterminen 2017 för att undersöka hur ett storskaligt införande av magasin kan bidra till minskade tillskottsvattenflöden till avloppsreningsverk.

2) Göra en hållbarhetsanalys för ett införande av magasin (på ett stort antal fastigheter)

Metod för examensarbetet provtagning och analys för att bestämma flöden och scenarioanalys för värdering av hållbarhet.

exjibbsforslag01 exjibbsforslag02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt
Handledare: Lena Blom, Vatten miljö teknik Chalmers tekniska högskola och Kretslopp och vatten Göteborg Stad och Lina Karlsson Kretslopp och vatten Göteborg Stad

Lena.blom@chalmers.se 031-368 2728, lina.karlsson@kretsloppochvatten.goteborg.se 031-368 7007

Examinator: Britt-Marie Wilen, Vatten miljö teknik Chalmers tekniska högskola

Britt-marie.wilen@chalmers.se

 

Fungerar för 1-2 personer

THX2RKLM