Membranfiltrering för små avloppsreningsverk

Bakgrund och syfte
VA SYD är en regional VA-organisation som verkar i sydvästra Skåne. Förutom fyra stora reningsverk i Malmö (2 st), Lund och Eslöv finns även ett flertal mindre reningsverk belägna i Lunds och Eslövs kommun.  Flera av de mindre anläggningarna är i behov av ombyggnationer antingen på grund av ålder eller att de har svårt att uppfylla de utsläppskrav som ställs. Utsläppskraven för reningsverk med mindre än 2000 personer anslutna fokuseras på syreförbrukande ämnen (BOD) och fosfor och endast få anläggningar har krav avseende kväve.

Membrantekniker diskuteras allt mer för rening av avloppsvatten och vid ett par av de större svenska reningsverken finns det planer på att bygga fullskaliga membrananläggningar i kombination med biologiska processer. Då en stor andel av energianvändningen går åt för kväveavskiljning i luftade biologiska processer hade det varit av intresse att utvärdera om direktfiltrering skulle kunna vara ett energieffektivare alternativ vid små verk som inte har krav på kväveavskiljning.

Pilotförsök har tidigare utförts på Källby avloppsreningsverk i Lund med en kombination av trumfilter och membran och försöken visade på mycket goda resultat för avskiljning av fosfor, däremot behöver det utvärderas om avskiljningen av BOD kan optimeras. Många små avloppsanläggningar får in mycket utspätt vatten (pga inläckage och dagvatten). Därmed hade det även varit av vikt att jämföra resultaten från Källby med vatten av en annan karaktär.

Metod
Vatten kommer att hämtas dels från Källby avloppsreningsverk i Lund och dels från ett par utvalda mindre avloppsreningsverk i Eslövs kommun. Försöken kommer därefter att utföras på Institutionen för Kemiteknik på Lunds universitet.

Initialt kommer en karaktärisering av vattnet från de olika anläggningarna att genomföras. Därefter utvärderas hur pass bra avskiljning av BOD och fosfor som kan uppnås med olika typer av membran och fällningskemikalier. Resultaten som uppnås för avloppsvattnet från Källby jämförs med vatten från de mindre reningsverken för att utvärdera hur resultaten påverkas av vattnets karaktär (utspädningsgrad och hur stor andel av näringsämnena som är partikulärt bunden).

Exjobbet kommer att genomföras i nära samarbete mellan VA SYD och Lunds universitet.

Handledare
Michael Cimbritz, Kemiteknik michael.cimbritz@chemeng.lth.se
Maria Jonstrup, VA SYD maria.jonstrup@vasyd.se

 

THX2RKLM