Tillämpning av satsvis reaktor (SBR) med granulerat aktivt slam för avloppsvattenrening

Sammanfattning av doktorandarbetetE-Szabo

Enikö Szabo 

Granulerat aktivt slam är en ny process för biologisk avloppsvattenrening. Dessa aggregat kan beskrivas som en typ av biofilm där mikroorganismerna växer tätt samman och formar mycket kompakta runda granuler några mm i diameter. Tekniken betraktas som mycket lovande i huvudsak på grund av granulernas goda avskiljningsegenskaper vilket möjliggör mycket kompakta system som klarar mycket höga hydrauliska belastningar. Dessutom kan höga koncentrationer av biomassa uppnås.  Avloppsreningsverk för kvävereduktion kräver vanligtvis stora bassängvolymer. Ökade utsläppskrav nödvändiggör uppgraderingar av reningsverken och kompakta processlösningar är ofta en nödvändighet. Granuler bildas endast då miljöbetingelserna är optimala. Detta kan uppnås i SBR system designade som bubbelkolonner där mikroorganismerna utsätts för stora variationer i substratkoncentrationer och hög turbulens. Genom att tillämpa en sedimenteringsfas på endast några få minuter kan endast de mikroorganismer som kan bilda granuler stanna kvar i systemet. Genom granulernas stora diameter kan substratgradienter bildas inuti granulerna vilket möjliggör samtidig nitrifikation och denitrifikation. Målet med den här studien är att vidare utforska aeroba granulbaserade processer för avloppsvattenreningen genom att kartlägga den mikrobiella sammansättningen samt dess effekt på omvandlingsprocesserna. Huvudfokus ligger på att studera uppstarter av aeroba granuler samt att studera granulbildningen vid olika COD:N-kvoter.

Projekt titel: Tillämpning av satsvis reaktor (SBR) med granulerat aktivt slam för avloppsvattenrening
Doktorand: Enikö Szabo
Handledare: Britt-Marie Wilén
Universitet: Chalmers tekniska högskola, Institutionen för Bygg- och miljöteknik, Avd Vatten Miljö Teknik
Biträdande handledare: Oskar Modin, Frank Persson & Malte Hermansson (GU)
Anställningsplats: Vatten Miljö Teknik
Adress: Sven Hultins gata 8, 412 96 Göteborg
Telefon: 031-7722153
E-post: britt-marie.wilen@chalmers.se, eniko.szabo@chalmers.se
Tidplan: 2011- 2016
Tid för Licentiat examen
Tid för disputation: September 2016

 

 

THX2RKLM