Efficiency of blue-green solutions in urban storm water management

Sammanfattning av doktorandarbetetSalar H-1
Salar Haghighatafshar

Öppna/Blå-Gröna dagvattenlösningar får en alltmer central roll för hantering av dagvatten i såväl Sverige som internationellt. Det finns dock ett uttalat behov av utvärdering av befintliga system och att ta reda på vilken roll systemen spelar i den generella hanteringen av stadens vatten samt att kartlägga vilken betydelse systemen har för kvaliteten av det dagvatten som når recipienten.

Huvudfrågorna som skall besvaras är:

  • Vilken roll spelar enskilda öppna dagvattenlösningar för fördröjning och reduktion av dagvattenavrinning
  • Vilken reduktion av föroreningsämnen kan man förvänta beroende på systemets ålder, uppbyggnad och drift
  • Hur påverkar lösningarna, och hur skall lösningarna värderas som övergripande strategi för, dagvattenavrinning i staden

Huvudmålet för doktorandprojektet är därför att utvärdera de gröna lösningarna i södra Sverige med avseende på att fastställa de enskilda systemens hydrauliska och reningstekniska funktion samt att utvärdera de enskilda systemens bidrag till områdets samlade funktion i relation till stadens infrastruktur.

Doktorandarbetet inleds med att kartlägga hur blå-gröna dagvattenlösningar etableras, hanteras och utvecklas i systerorterna Malmö och Köpenhamn som har likande geografiska förutsättningar men olika policys och regelsystem till följd av nationsgränser. Detta kommer att ge den ram som doktorandarbetet skall arbeta inom och samtidigt identifieras potentiella samarbetspartners och -projekt tvärs över Öresund.

Huvudaktiviteterna i den inledande studien blir att:

  • beskriva läget för öppna/ blå-gröna dagvattensystem i Malmö och Köpenhamn
  • kartlägga juridiska och organisatoriska ramar för arbetet med öppna/blå-gröna dagvattensystem i Sverige och Danmark
  • kartlägga de ekonomiska regelverk som finns i Sverige och Danmark för området. Vem betalar vad?
  • identifiera intressanta samarbetsprojekt och samarbetsorganisationer
Projekttitel: Efficiency of blue-green solutions in urban storm water management
Doktorand: Salar Haghighatafshar
Handledare: Karin Jönsson, LTH
Biträdande handledare: Jes la Cour Jansen, LTH, Maria Roldin, DHI & Henrik Aspegren, VA SYD
Anställningsplats: Kemiteknik, LTH
Adress: Getingevägen 60
Telefon: 046 – 222 89 98
E-post: Salar.Haghighatafshar@chemeng.lth.se
Tidplan: Juni 2014 – Mars 2019
Tid för licentiatexamen
Tid för disputation: Mars 2019
THX2RKLM