Rapporter

Klimatpåverkan från avloppsreningsverk

Klimatpåverkan från avloppsreningsverk

Susanne Tumlin, David Gustavsson, Anna Bernstad Saraiva Schott, 2014. SAMMANFATTNING Avloppsvattenrening kan enligt FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) utgöra en signifikant källa för utsläpp av metan (CH4) och lustgas (N2O), samt indirekta växthusgasutsläpp genom en hög energi- och kemikalieanvändning. Ett…

Avgasning av slam för ökad reningskapacitet och förbättrade slamegenskaper

Avgasning av slam för ökad reningskapacitet och förbättrade slamegenskaper

Marinette Hagman, Salar Haghighatafshar, Andreas Thunberg, Jonas Grundestam, Annika Nyberg, Mats Jonasson, Maria Mases, Britt-Marie Wilén, Jes la Cour Jansen, 2013. SAMMANFATTNING Avgasning av aktivt slam med vakuum presenterades år 2005 som en metod för förbättring av sedimenteringsegenskaperna på anläggningar med kväverening. Kvävgas i aktivt slam brukar vara…

Augustenborgsprojektet 2.0

Augustenborgsprojektet 2.0

Anna Bernstad Saraiva Schott, Stig Edner, Mimmi Bissmont, Åse Dannestam, 2013. SAMMANFATTNING Inom ramen för Interregprojektet Waste‐to‐Resources har VA SYD och SYSAV i samarbete med MKB fastigheter under perioden 2010‐2013 bedrivit en rad aktiviteter med syfte att öka hushålls utsortering av matavfall. Insatserna har varit…

Hållbara system för biogas från avlopp och matavfall

Hållbara system för biogas från avlopp och matavfall

Hamse Kjerstadius, Åsa Davidsson, Jes la Cour Jansen, 2012. SAMMANFATTNING Studien ämnade till att utvärdera fem tänkbara system för insamling, transport och anaerob behandling av svartvatten och matavfall i avseende på biogasproduktion och återföringspotential av näringsämnen. Studien genomfördes genom insamlande av data och erfarenheter…

Rötning av avloppsslam vid 35, 55 och 60 °C

Rötning av avloppsslam vid 35, 55 och 60 °C

Hamse Kjerstadius, Jes la Cour Jansen, Liselotte Stålhandske, Eva Eriksson, Mikael Olsson, Åsa Davidsson, 2012. SAMMANFATTNING Förordningar och direktiv i Sverige och EU rörande användning av slam på åkermark är under revision och striktare reglering kan väntas i framtiden. Inom både EU och Sverige föreslås att…

THX2RKLM