Rapporter

Klimatpåverkan från avloppsreningsverk

Klimatpåverkan från avloppsreningsverk

Susanne Tumlin, David Gustavsson, Anna Bernstad Saraiva Schott, 2014. SAMMANFATTNING Avloppsvattenrening kan enligt FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) utgöra en signifikant källa för utsläpp av metan (CH4) och lustgas (N2O), samt indirekta växthusgasutsläpp genom en hög energi- och kemikalieanvändning. Ett…

Avgasning av slam för ökad reningskapacitet och förbättrade slamegenskaper

Avgasning av slam för ökad reningskapacitet och förbättrade slamegenskaper

Marinette Hagman, Salar Haghighatafshar, Andreas Thunberg, Jonas Grundestam, Annika Nyberg, Mats Jonasson, Maria Mases, Britt-Marie Wilén, Jes la Cour Jansen, 2013. SAMMANFATTNING Avgasning av aktivt slam med vakuum presenterades år 2005 som en metod för förbättring av sedimenteringsegenskaperna på anläggningar med kväverening. Kvävgas i aktivt slam brukar vara…

Augustenborgsprojektet 2.0

Augustenborgsprojektet 2.0

Anna Bernstad Saraiva Schott, Stig Edner, Mimmi Bissmont, Åse Dannestam, 2013. SAMMANFATTNING Inom ramen för Interregprojektet Waste‐to‐Resources har VA SYD och SYSAV i samarbete med MKB fastigheter under perioden 2010‐2013 bedrivit en rad aktiviteter med syfte att öka hushålls utsortering av matavfall. Insatserna har varit…

THX2RKLM