Forskningsprojekt

RESVAV – Rening av svårnedbrytbara ämnen från avloppsvatten

Sammanfattning Inom ramen för projektet ska reningseffektiviteten för läkemedelsrester, ramdirektivets prioriterade substanser och andra svårnedbrytbara ämnen studeras. Försök genomförs med ozon och aktivt kol. Teknik utvärderas framför allt utifrån substansreduktion och implementeringsmöjligheter vid svenska reningsverk. Analysen omfattar processmässiga överväganden, krav…

Analys av biologiskt överskottsslams rötbarhet vid stigande aerob slamålder – problem, möjligheter och konsekvenser

Sammanfattning Flertalet större reningsverk är idag utformade för långtgående biologisk kväveavskiljning. Detta förutsätter hög slamålder, typiskt 15-25 dygn, vilket innebär att innehållet av organiskt kol förbrukas både aerobt och under denitrifikationsfasen. Således kommer den tillgängliga mängden organiskt kol för en…

Future City Flow

Sammanfattning Vatten är en resurs i den hållbara staden och kan skapa attraktivitet genom grönska och trevnad. Rätt placerade kan grönområden, vegetation och öppna bäckar ta hand om regn och avlasta avloppssystem. En trevlig och säker stadsmiljö kan skapas parallellt…

THX2RKLM