Optimering av bio-P-processen vid Västra strandens avloppsreningsverk i Halmstad

Student(er) Amanda Eriksson
Handledare Karin Jönsson, LTH. Bitr. handl. Lars-Gunnar Johansson, LBVA
Examinator Per Falås
Projektperiod Jan 2018- maj 2018
Förlagt vid Avdelningen för vattenförsörjnings- och avloppsteknik vid Institutionen för kemiteknik, LTH, samt Västra strandens avloppsreningsverk i Halmstad
Under sommaren 2015 försämrades den biologiska fosforreningen i Västra strandens avloppsreningsverk i Halmstad, vilket ledde till att verket tvingades att både efterfälla och simultanfälla. En tänkbar orsak kan vara att internbelastningen av fosfor ökat med ca 15 % sedan verket slutat använda järnklorid som komplement till polymer vid slutavvattningen av rötat slam. Syftet med projektet är att hitta en optimal processkonfiguration för biologisk fosforrening i befintliga volymer på Västra strandens avloppsreningsverk.

 

THX2RKLM