En bedömning av vattenkvalitén i det öppna dagvattensystemet i Augustenborg i Malmö

Student(er) Kristoffer Eriksson
Handledare Henrik Aspegren Bitr. handl. Salar Haghighatafshar
Examinator Karin Jönsson
Projektperiod Jan 2018- juni 2018
Förlagt vid VA-teknik, LTH
Målet med examensarbetet är att ta reda på den generella statusen och kvalitén på dagvattnet och (eventuellt) bottensedimentet i skilda delar av det öppna dagvattensystemet som finns i Augustenborg. Mer i detalj skall följande problemställningar undersökas:

  • Vilka föroreningar finns i vattnet i dagvattensystemet i Augustenborg?
  • Hur har skötseln av dammarna varit?

 

THX2RKLM