The potential of sludge hydrolysis of different sludge at Sjölunda WWTP

Student(er) Simon Gidstedt
Handledare Karin Jönsson, David Gustavsson
Examinator Åsa davidsson
Projektperiod Jan 2017- juni 2017
Förlagt vid LTH, VA SYD
Simon kommer i sitt examensarbete att utreda potentialen för VFA-produktion från både primärslam och biologiskt slam på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. Utmaningen är att hitta den optimala hydrolystiden som ger högsta VFA utan betydande kompromisser i ammonium- och fosfatansamling.

 

THX2RKLM