Primärfiltrering eller försedimentering vid avloppsvattenrening

Bakgrund
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö planerar en uppgradering av Ekeby ARV för att klara av kommande krav. En intressant möjlighet är att ersätta den klassiska försedimenteringen med förfiltrering med mikrosilar. Det finns flera potentiella fördelar med att göra detta. En är den korta uppehållstiden i en mikrosil, vilket ger betydligt bättre styrningsmöjligheter jämfört med en sedimenteringsprocess, där uppehållstiden kan uppgå till flera timmar. En mikrosil möjliggör också en långtgående och mer stabil avskiljning av fasta partiklar jämfört med en försedimentering, med eller utan kemisk förbehandling, vilket skulle kunna ge en ökad biogasproduktion vid rötning av slammet. Biogaspotentialen (BMP – Biochemical Methane Potential) i det avskilda slammet bör dock studeras närmare och jämföras med den för primärslam från en mer konventionell försedimenteringsprocess. Detta bör genomföras för att bedöma mikrosilningens möjligheter och begränsningar ur ett helhetsperspektiv. Även förtjockning som föregår rötning bör undersökas. Detta förslås göras inom ett examensarbete som i huvudsak utförs vid LTH. En ytterligare aspekt värd att studera är om kolinnehållet i slammet kan nyttjas för biologiska reningsprocesser genom t.ex. hydrolys för genererande av kolkälla.

Genomförande
Biogaspotentialen i slam från reningsverket i Eskilstuna utvärderas genom satsvisa utrötningsförsök. Inom samma test bestäms biogaspotentialen för olika slam som tagits ut i pilotskaledriften (slam från trumsil med och utan kemisk förbehandling) och fullskaledriften (primärslam). Potentialen för att generera kolkälla (som skulle kunna nyttjas för de biologiska reningsstegen) genom hydrolys av slammen utvärderas genom hydrolystester och analys av löst organiskt mtrl (COD, TOC och VFA). Slammets förtjockningsegenskaper studeras genom laborativa tester.

Arbetet innebär litteraturstudier och laborativt arbete på Kemicentrum, Lund.

Arbetet görs inom ett samarbetsprojekt mellan Eskilstuna-Strängnäs Energi och Miljö, institutionen för Kemiteknik vid Lunds tekniska högskola och Sweco.

Vem bör söka examensarbetet: Studenter med en bakgrund i ekosystem-, kemi-, väg och vatten eller bioteknik. Rekommenderade förkunskaper VVA030 (Urbana vatten) eller motsvarande.

Kontaktperson: Åsa Davidsson eller Michael Cimbritz (asa.davidsson@chemeng.lth.se alt. michael.cimbritz@chemeng.lth.se)

Datum
Start HT 2017 eller enligt överenskommelse.

THX2RKLM