Optimization of urine nitrification process for decreased nitrous oxide emissions

Student(er) Axel Olsson
Handledare Karin Jönsson, David Gustavsson
Examinator Michael Cimbritz
Projektperiod Jan 2017- juni 2017
Förlagt vid LTH, VA SYD
Axel studerar lustgasutsläpp från urinnitrifikation. Arbetet genomförs i labbskalereaktorer med pH-reglerat inflöde för att nå en stabil process. Arbetet siktar på att ta fram optimala processinställningar med avseende på pH, syrehalt och omrörningskraft så att processen leder till mindre lustgasutsläpp.

 

THX2RKLM