Metoder för utvärdering av avvattningsegenskaper hos avloppsslam

Förslag
Att hantera slam från reningsprocesserna på våra reningsverk utgör en stor kostnad. Idag reduceras en stor del av det organiska innehållet genom anaerob nedbrytning, sk rötning vilket resulterar i produktion av energirik biogas. Efter rötningen finns dock ett slam kvar som behöver hanteras vidare. Vanligen avvattnas slammet vilket ger en stor volymreduktion, vilket minskar hanteringskostnaderna avsevärt. Att optimera avvattningen är därför väldigt viktigt.

Avloppsvattenreningen utvecklas ständigt och nya reningstekniker tillsammans med optimering av rötkammardriften ger därmed upphov till ”nya” slam vars avvattningsegenskaper är viktiga att undersöka. För att kunna jämföra många olika slam och olika doseringar av polymer finns det ett  behov av att undersöka avvattning i laboratorieskala. Det finns emellertid idag väldigt lite kunskap om hur tillförlitliga de labskalemetoder som används idag är.  Därför föreslås att inom detta examensarbete göra en sammanställning och utvärdering av de metoder som används i mindre skala (dvs laboratorieskala) och eventuellt även utprova någon/några av dessa på ett antal utvalda slam från fullskalereningsverk.

Arbetet innebär litteraturstudier och laborativt arbete.

Vem bör söka examensarbetet: Studenter med en bakgrund i ekosystem-, kemi-, väg och vatten eller bioteknik. Rekommenderade förkunskaper VVA030 (Urbana vatten) eller motsvarande.

Kontaktperson: Åsa Davidsson (lektor VA-teknik) asa.davidsson@chemeng.lth.se

Datum
Start HT 2017 eller enligt överenskommelse.

THX2RKLM