Inhibition of Nitrification in Industrial wastewater – identification of sources and recommendations for technical measures to reduce toxicity

Student(er) Jennifer Ekholm, Vidar Aspelin
Handledare Karin Jönsson, Jimmy Nilsson, Kristian Sandberg
Examinator Åsa davidsson
Projektperiod Jan 2017- juni 2017
Förlagt vid LTH
Jennifer och Vidar studerar nitrifikationshämning i industriavloppsvatten med avseende på identifiering av källor och eventuella praktiska åtgärder för att minska toxicitet till det kommunala avloppsreningsverket.

 

THX2RKLM