Evaluation of reject water processes for full scale applications

Sammanfattning av doktorandarbetetFredrik-Stenström
Fredrik Stenström

I Sverige och i många industrialiserade länder är reningsverken sen länge utbyggda för avancerad kväve- och fosforavskiljning. Krav på reducerad resurs- och energiförbrukning samt reducerat utsläpp av näringsämnen betyder nya utmaningar för anläggningarna. I Sverige och internationellt har det de senaste åren varit en kraftig utveckling inom separat behandling av rejektvatten från anläggningarnas rötkammare. En del nya processer har utvecklats och flera är nu etablerade i de första fullskaleanläggningarna. Det föreligger ett starkt behov av en mera grundläggande värdering av metoderna för at estimera potentialen för en etablering i större skala. Avhandlingsarbetet ska inom ramarna för en licentiatuppsats fokuserar på tre områden angivna nedan. Utifrån dessa områden väljs sedan inriktningen för doktorsarbetet.

Processteknisk evaluering av existerande rejektvattenmetoder
Som grund för studien genomförs en detaljerad processteknisk genomgång av alla existerande metoder för rejektvattenbehandling. I värderingen inbegrips de mer grundläggande aspekterna, men även hur metoderna kan förväntas fungera på existerande anläggningstyper i Sverige.

Evaluering av argument för etablering av rejektvatten anläggningar
Det finns många olika argument för etablering av rejektvattenanläggningar, till exempel:

  • Kapacitetshöjning
  • Stabilare drift av anläggningarna
  • Rejektvatten leder till hämningsproblem eller filamentbildning och separat behandling reducerar problemen
  • Reducerar syreöverföring

Bakgrunden för dessa argument är sällan väldokumenterade.

Med utgångspunkt från den processtekniske evaluering undersöks alle de argument som används för etablering av rejektvattenanläggningar.

Lustgas från rejektvattenbehandling
Internationellt sett är en av de stora frågetecknen i utvecklingen av nya rejektvattenprocesser i vilket omfång de leder till ökade utsläpp av lustgas. Processomständigheterna är sådana att det skapas goda förutsättningar for utveckling av olika mellanprodukter med kraftig klimataffekt.
Projektet skall inbegripa samtliga de vanligaste behandlingsmetoder för rejektvatten samt även för optimera anläggningarna med avseende på minsta möjliga utsläpp av klimatgaser.

Projekttitel: Evaluation of reject water processes for full scale applications
Doktorand: Fredrik Stenström
Handledare: Jes la Cour Jansen, LTH
Universitet: LTH
Biträdande handledare: Anders Haarbo, VA-Ingenjörerna AB
Anställningsplats: VA-Ingenjörerna AB
Adress: Trädgårdsgatan 12, 702 12 ÖREBRO
Telefon: 019-16 11 62
E-post: Fredrik.Stenstrom@vaing.se
Tidplan: September 2011 – November 2015
Tid för licentiatexamen
Tid för disputation: November 2015

 

Tagged on: ,
THX2RKLM