Anammox i huvudströmmen (Manammox)

Sammanfattning av post-doktorandarbeteDavid Gustavsson_LR
David Gustavsson

När de svenska avloppsreningsverken byggdes ut för kväverening under 1990-talet, var anaerob ammoniumoxidation (anammox) långt ifrån en mogen teknik för att kunna implementeras på verken. Under 2000-talet har anammox börjat inkluderas i rejektvattenbehandlingsanläggningar världen över. Steget till att implementera anammox i huvudströmmen minskar, men fortfarande saknas resultat från labb- och pilotstudier med riktigt kommunalt avloppsvatten i litteraturen. Flera pilotstudier är dock igång eller ska påbörjas.

Anammox gynnas av ett separat COD-reducerande steg, att nitritoxiderare utkonkurreras med hjälp av låg syrehalt, intermittent luftning och konkurrens med anammox om nitriten, och att slamåldern är lång. Reaktorer med biofilm på bärare (MBBR), granulreaktorer och aktivt slam med hydrocykloner för att återföra anammoxgranuler i överskottslammet till processen igen är de system som verkar lovande för anammox i huvudströmmen. På Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö finns redan ett separat aktivtslamsteg för COD-reduktion och en MBBR för efterdenitrifikation med metanol. VA SYD startar nu pilotförsök för att studera nitritation-anammoxprocessen i huvudströmmen i en MBBR med mål om att uppnå en stabil process för att i framtiden kunna använda den befintliga MBBRen till anammox i huvudströmmen.

Projekttitel: Anammox i huvudströmmen (Manammox)
Post-Doktorand: David Gustavsson
Handledare: Jes la Cour Jansen, LTH
Anställningsplats: VA SYD Avloppsvattenavdelningen
Adress: Spillepengsgatan 15-17, 211 24 Malmö
Telefon: 040 – 635 01 50
E-post: David.Gustavsson@vasyd.se
Tidplan: September 2012 – September 2014
THX2RKLM